Kvalitet, säkerhet och miljö

Kvalitet och säkerhet är högsta prioritet i alla våra åtaganden. Vi följer och utvecklar kontinuerligt vår Kvalitetspolicy såväl som vår Miljö- och Arbetsmiljöplan. Vi innehar samtliga erforderliga certifikat och behörigheter och vi följer alltid gällande lagar, förordningar och föreskrifter såsom rådande Allmänna Bestämmelser och ELSÄK-FS 2017,
den nya elsäkerhetslagen som trädde i kraft den 1 juli 2017.

Kornelinds Elektriska AB har kollektivavtal.

Vi vill genom vårt agerande visa stark miljömedvetenhet, ta ansvar för miljön och genom att följa gällande lagstiftning arbeta för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

Det gör vi exempelvis genom att:

  • se till att minska avfalls- och utsläppsmängder genom att handla lokalt
  • vid inköp av material beakta leverantörernas miljömedvetenhet och produkternas miljömässighet
  • ha ett förebyggande arbete för att förhindra olyckor och tillbud
  • hålla oss informerade om miljökrav och gällande lagstiftning genom fortlöpande utbildning

Vi vill även främja ett socialt ansvar i samhället som vi verkar i och stödjer därför exempelvis Cancerfonden och olika idrottsföreningar i närområdet.